OM LEDNINGSSYSTEM

Kvalitetssystem

Ett kvalitetssystems syfte är att  säkerställa verksamhetens kund- och intressenytta. 
Arbetet innebär bland annat att identifiera risker och möjligheter, ta fram handlingsplaner, kartlägga verksamhetens processer, upprätta rutiner, policys och mål med mera. 
Man kan ha ett internt kvalitetssystem i företaget / organisationen för bättre styrning och struktur, eller certifiera sig mot kraven i ISO 9001:2015
 

Miljösystem

Ett miljöledningssystem syftar till att förbättra och effektivisera miljöarbetet i organisationer och företag. Det finns olika typer av miljöledningssystem såsom
-ISO-Certifiering, vilket innebär att man måste uppfylla kraven i ISO:14001 som är en internationell kravstandard,
-EMAS som står för Eco Management and Audit Scheme och är EU:s frivilliga system för miljöledning- och miljörevisionsordning,
-Miljödiplomering, som är anpassat till mindre företag och organisationer med en nationell kravstandard,  Svensk miljöbas.

Arbetsmiljösystem

Ett arbetsmiljösystem syftar till att säkerställa arbetsmiljöarbetet genom att upptäcka och förebygga risker, med fokus både på den fysiska och psykosociala arbetsmiljön.
Man kan certifiera sig mot kravstandarden ISO 45000, och som är en intrenationell kravstandard för certifiering inom arbetsmiljöområdet.
Man kan också certifiera sig mot kraven i AFS 2001:1, arbetsmiljöverkets föreskrifter i Systematiskt  arbetsmiljöarbete.