KVALITE

I en turbulens av ett allt snabbare tempo ställs ofta företagets styrning på sin spets. Vart ska vi ? Hur jobbar vi ? Hur mår vi ? Hur går det ? Kanske ökar sjukskrivningarna samtidigt som konkurrensen blir hårdare, pressen ökar och vinstmarginalerna minskar. Irritation och uppgivenhet blandas med stress och psykisk/fysisk ohälsa. 

Men vad skiljer då ett företag som mår bra från ett som inte gör det?
Styrning, bra ledarskap, engagerade medarbetare och resurseffektivitet, för att nämna några exempel. Och för att uppnå det krävs medvetenhet. Först när vi är medvetna om vad vi vill och vart vi ska kan vi sträva mot en förändring i rätt riktning. Med tydliga riktlinjer är det också lättare att få hela styrkan att styra åt samma håll, att samarbeta och utveckla, med kunden i centrum.

Våra tjänster riktar sig främst till små och medelstora företag som vill driva eller redan driver ett företag målmedvetet och med ett bra ledarskap och kundfokus.

Kartläggning av nuläget

Att medvetandegöra nuläget är en förutsättning för att kunna göra rätt insatser och hantera och fördela företagets resurser.  

Identifiering av brister

Vi kartlägger era processer och aktiviteter i företaget. Med en bra överblick kan vi säkerställa vad som fungerar och  vad som behöver säkrar upp och förbättras. Kanske kan vi identifiera något moment som kan effektiviseras eller minska resursåtgång och öka lönsamheten?

Styrning och ledarskap

 • Identifiering och medvetandegörande av företagets affärsidé, mål och vision. 
 • Definiera ägare, styrelse och ledningsfrågor
 • Upprätta ägerdirektiv
 • Identifiera lagkrav 
 • Säkerställa ledningens engagemang
 • Identifiera ansvar, befogenheter och upprätta arbetsbeskrivningar
 • Säkerställa / upprätta Interna regler och rutiner, 

Förbättringsarbete

 • Processkartläggning och processutveckling
 • Upprättande av / förslag på policys 
 • Konsultation/hjälp med införande av miljöledningssystem för uppstyrning av företagets miljöarbete
 • Grundläggande kurs inför diplomering 
 • Kurser i effektiv teknik för minskad stress och ökad uppmärksamhet
 • Upprättande av verksamhetssystem
 • KMA-system / ISO Certifiering

Intern kommunikation

 • Kommunicering av arbetsbeskrivning 
 • Personalhandbok och regler
 • Rutiner för intern kommunikation
 • Implementering av företagets verksamhetssystem

Personalresurser

 • Styrning av medarbetarsamtal med uppföljning
 • Hälso /Rehab / HR - frågor, konsultation och samordning